مديريت محتوای نمايشگرهای هوشمند بیمارستانی(رسالوح)
 استفاده داخل بخشی
دارای پنل کنترل هوشمند نمایش لیست بیماران بستری نمایش لیست بیماران هر پزشک نمایش وضعیت احضارهای بخش به صورت گرافیکی
استفاده در محل های عمومی
نمایش وضعیت بیماران اتاق عمل نمایش فیلم،عکس و تبلیغات نمایش محتوای مناسب جهت معرفی بیمارستان یا راهنمایی مراجعین قابل کاربرد به عنوان نمایشگر سیستم مدیریت صف