دومین سمینار آموزشی رفع ایراد سیستم احضار پرستار مشهد
دومین سمینار آموزشی رفع ایراد سیستم احضار پرستار مشهد

 
چهارمین کلاس آموزشی رفع ایراد سیستم احضار پرستار تهران
چهارمین کلاس آموزشی رفع ایراد سیستم احضار پرستار تهران