سمینار سیستم یکپارچه ارتباطی بیمارستانی ارومیه 1397


 
سمینار سیستم یکپارچه ارتباطی بیمارستانی مشهد 1397

سمینار مدیریت منابع انسانی مشهد 1397سمینار سیستم یکپارچه ارتباطی بیمارستانی خوزستان 1397
.

سیستم احضار پرستار ، اعلام کد و بیمارستان هوشمند ساری 1396

سیستم احضار پرستار ، اعلام کد و بیمارستان هوشمند ساری

 
سمینار سیستم های احضار پرستار ، اعلام کد و بیمارستان هوشمند شیراز